Algemene voorwaarden

HUURVOORWAARDEN VAN MAXIBOUNCE

“SPRINGPLEZIER GAAT VOOR ALLES, MAAR GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE VRIENDEN EN GOEDE SAMENWERKINGEN.”

 1. Reservatie
  Reservatie van springkastelen en spelletjes gebeurt door de huurder via de website, per e-mail of telefonisch.
  Elke aanvraag wordt binnen de 48 uur door de verhuurder behandeld. De huurder ontvangt per e-mail een reservatiebevestiging van het type springkasteel en/of spelletje, datum, uur en locatie van levering en ophaling, eventuele transportkosten, en eventuele andere (facturatie)gegevens. Tevens worden de bijzondere voorwaarden voor het type springkasteel (elektriciteits)voorzieningen en te voorziene ruimte) vermeld, met een link naar de algemene huurvoorwaarden.
 2. Waarborg / Voorschot
  In de reservatiebevestiging wordt de huurder verzocht een waarborg van 100,00 euro te betalen per springkasteel en 15,00 euro per spelletje. Deze waarborg geldt enerzijds als bevestiging van de reservatie en wordt anderzijds aangewend als voorschot op het gehuurd springkasteel/spelletje, alsook als waarborg bij eventuele schade of inbreuk op de onderhavige huurvoorwaarden.
  Deze waarborg wordt binnen de week terugbetaald door de verhuurder aan de huurder per overschrijving of via Payconiq.
 3. Betaling
  De waarborg dient uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen vereffend te worden door de huurder op de rekening van MaxiBounce met nummer BE82 7370 5883 3068.
  De huursom en eventuele transportkosten dienen uiterlijk bij levering te worden vereffend, hetzij via overschrijving, hetzij contant of via Payconiq.
  Indien de huurder opteert voor overschrijving, dient dit op voorhand te gebeuren, en moet de betaling reeds zichtbaar zijn op de rekening van MaxiBounce.
  Indien de huurder opteert voor Payconiq, zal de afrekening ter plaatse gebeuren, doch zal de verhuurder niet overgaan tot plaatsing van het springkasteel en/of afgifte van de spelletjes alvorens de betaling werd uitgevoerd.Bijkomende optie voor zakelijke klanten is via factuur, te betalen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. De verhuurder verstuurt de factuur per e-mail op het door de huurder opgegeven emailadres.
  In geval van laattijdige betaling van de factuur wordt verhoogd met tien procent voor administratieve kosten, en zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest van 1,5% met zich meebrengen.In geval van reservatie minder dan één week voor reservatiedatum, zal de verhuurder de huurder verzoeken de volledige huursom en eventuele transportkosten, verhoogd met de waarborg, onmiddellijk te betalen. Indien de verhuurder vaststelt dat de betaling niet ontvangen is binnen de 72 uur na reservatie, staat het de verhuurder vrij om de reservatie te annuleren; de huurder wordt hiervan per e-mail verwittigd.
 4. Prijzen
  Alle prijzen van de springkastelen en spelletjes staan vermeld op de website. De prijzen zijn inclusief BTW.Indien het leveringsadres zich niet binnen de “gratis-leveringsregio” bevindt, wordt 0,30 € per km gerekend voor de heen- en terugrit bij levering en ophaling, en dit per km bovenop een afstand van 20 km. Bvb. afstand Beervelde tot adres van levering = 30 km. Voor die 10 km wordt 12 euro transportkosten gerekend (10 * 0,3 € * 4).Er wordt door de verhuurder gratis geleverd in de volgende (deel)gemeenten en steden:
  Lochristi (Beervelde, Zeveneken, Zaffelare)
  Destelbergen (Heusden)
  Laarne (Kalken)
  Lokeren (Eksaarde en Daknam)
  Zele
  Overmere (Berlare en Uitbergen)
  Lede
  Waasmunster
  Wachtebeke (Overslag)
  Moerbeke
  Gent (Afsnee, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Amandsberg, Ledeberg, Mariakerke, Drongen, Wondelgem, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel, Gentbrugge en Zwijnaarde)
  Merelbeke (Bottelare, Lemberge, Melsen, Munte en Schelderode)
  Melle (Gontrode)
  De Pinte (Zevergem)
  Sint-Martens-Latem (Deurle)
 5. Levering en plaatsing
  De springkastelen worden door de verhuurder geleverd en geplaatst op de gekozen locatie die meegedeeld werd door de huurder. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van het exacte leveringsadres alsook van de ondergrond, uiterlijk één week vóór de gereserveerde datum. In geval van wijziging van leveringsadres dient dit per e-mail meegedeeld te worden aan de verhuurder. Het gewijzigde leveringsadres is pas definitief na bevestigingsemail van MaxiBounce.De spelletjes worden door de verhuurder geleverd, doch kunnen ook worden opgehaald door de huurder.Levering van springkastelen en/of spelletjes gebeurt gratis door de verhuurder binnen de gratis-leveringsregio. De gratis-leveringsregio omvat de voormelde (deel)gemeenten en steden (cfr. artikel 4 Prijs) die binnen een straal van 20 km liggen rond Beervelde. Indien het leveringsadres zich op meer dan 20 km bevindt wordt een bedrag van 0,30 euro gerekend per extra km; en dit zowel voor de heen- en terugrit bij levering en ophaling van het springkasteel en/of spelletjes.De verhuurder houdt zo veel mogelijk rekening met het door de huurder gewenste uur van levering en ophaling. Dit is een middelenverbintenis doch geen resultaatsverbintenis van de verhuurder.
  De verhuurder levert de springkastelen en/of spelletjes doorgaans vóór 12u op de gereserveerde datum, tenzij dit anders is overeengekomen.
  De verhuurder haalt de springkastelen en/of spelletjes doorgaans op de avond zelf vóór 22u hetzij de dag nadien vóór 11u; het moment van ophaling wordt in onderling overleg tussen huurder en verhuurder afgesproken.Indien de huurder zelf de spelletjes ophaalt bij de verhuurder wordt het uur van ophaling en terugbrengen onderling afgesproken en per e-mail bevestigd door de verhuurder. Indien de huurder de spelletjes niet tijdig terugbrengt, wordt de waarborg ingehouden en wordt voorbehoud gemaakt voor extra kosten voor het dekken van eventuele gederfde inkomsten.Bij levering van het springkasteel zal de verhuurder de algemene huurvoorwaarden laten aftekenen door de huurder. Tevens worden door de verhuurder bij wijze van plaatsbeschrijving foto’s gemaakt van de opstellocatie en van het springkasteel. Deze foto’s kunnen aangewend worden in de bewijsvoering in geval van beschadiging van het springkasteel door de huurder en/of gebruikers. De huurder geeft toestemming voor het nemen van foto’s van de opstellocatie.
 6. Praktische afspraken en voorzieningen
 • De verhuurder contacteert de huurder telefonisch of per e-mail ongeveer één week vóór de gereserveerde datum met het oog op de laatste praktische afspraken voor de levering, plaatsing en ophaling, alsook het uur van levering en ophaling.
 • De huurder voorziet een stopcontact met aarding binnen een afstand van 50 meter van de locatie waar het springkasteel dient te worden geplaatst. Dit stopcontact heeft 220 V/16 A (en bij voorkeur 20 A).
  De verhuurder voorziet standaard een verlengsnoer van *25 meter; dit verlengsnoer is inbegrepen in de huurprijs.
  Indien een verlengsnoer van *25 meter onvoldoende is om de afstand tussen het stopcontact en de locatie van het springkasteel te overbruggen, dient de huurder de verhuurder hier minstens één week voor de gereserveerde datum van op de hoogte te brengen. De verhuurder voorziet tegen een meerprijs van *8 euro een verlengsnoer van * meter.
  Indien door het aansluiten van de motor op een stopcontact met andere specificaties, de motor verbrandt, zal de waarborg door de verhuurder ingehouden worden, onder voorbehoud van extra kosten lastens de huurder wegens grotere herstellingskosten.
 • Wanneer er onvoldoende vrije doorgang is naar de opstelplaats van het springkasteel (bvb. via trappen, door het huis, … (dit is een niet-limitatieve lijst)), zal eventuele schade die hieruit kan ontstaan bij het manoeuvreren met het springkasteel op risico van de huurder zijn.
 • De huurder zorgt voor een vlakke ondergrond, vrij van scherpe of puntige voorwerpen, voor de plaatsing van het springkasteel.
 • De springkastelen worden enkel geplaatst op hout, gepolierde beton, zand of klinkers, doch bij voorkeur op gras. Het is te allen tijde uitgesloten het springkasteel te plaatsen op kiezels. Indien de verhuurder bij levering vaststelt dat de locatie niet voldoet om het springkasteel op een veilige, stabiele of geschikte ondergrond te plaatsen, staat het de verhuurder vrij de huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder zal desgevallend de waarborg inhouden voor gederfde inkomsten en verplaatsingskosten.
 • In geval van een zanderige ondergrond, dient de blower op een karton of van de grond te kunnen staan zodat de blower geen zand aanzuigt. De huurder verwittigt de verhuurder hier tevens voorafgaandelijk (minstens één week voor de gereserveerde datum) van, zodat de verhuurder de nodige voorzieningen kan treffen.
 • De verhuurder voorziet een grondzeil om te plaatsen op de opstellocatie en daarbovenop het springkasteel te plaatsen.
 • De verhuurder bevestigt het springkasteel volgens de regels van de kunst met haringen in het gras. Voor alle andere ondergronden voorziet de verhuurder zandzakjes.
 • Rondom het springkasteel dient een ruimte van minsten 1 meter beschikbaar te zijn; aan de achterzijde van het springkasteel dient minstens 1,5 meter beschikbaar te zijn voor de plaatsing van de motor. De toevoerbuis van de motor naar het springkasteel dient ten allen tijde gestrekt te liggen om verbranding te vermijden. Het staat de verhuurder vrij de huurovereenkomst te beëindigen indien bij levering blijkt dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is. De verhuurder zal desgevallend de waarborg inhouden voor gederfde inkomsten en verplaatsingskosten.
 • De huurder zorgt er voor dat er minstens één volwassen persoon aanwezig is voor het helpen lossen en opbouwen van het springkasteel bij levering van het springkasteel. De huurder zorgt er tevens voor dat er minstens één volwassen persoon aanwezig is bij het opladen van het springkasteel met het oog op het opvouwen en inladen van het springkasteel.
 • De huurder verbindt er zich toe het springkasteel en/of de spelletjes in nette staat terug te geven aan de verhuurder bij ophaling/terugbrenging. Dit houdt onder meer in dat de huurder zowel de binnenzijden als de buitenzijden en de onderkant net houdt. Indien het springkasteel vuil is (bvb. door drank- of etensresten, uitwerpselen, braaksel, confetti enz. Dit is een niet-limitatieve lijst) wordt een vergoeding van 50 euro aangerekend voor het reinigen van het springkasteel. Dit bedrag zal verrekend worden met de waarborg. Indien er door de huurder meerdere springkastelen gehuurd worden en de verhuurder vaststelt dat meerdere springkastelen vuil zijn, wordt de reinigingsvergoeding per vervuild springkasteel aangerekend.
 1. Gebruik van het springkasteel
 • De springkastelen zijn niet toegankelijk voor personen jonger dan 3 jaar en ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
 • Het is ten allen tijde verboden te hangen aan of over het springkasteel, de muren te beklimmen,…
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap; om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om te springen op dit gedeelte.
 • Confetti is ten allen tijde verboden op het springkasteel.
 • Het is ten allen tijde verboden het springkasteel te betreden met drank, snoep, eten, zeep/afwasmiddel, schoenen of andere (scherpe) voorwerpen.
  Enkele niet-limitatieve voorbeelden van voorwerpen die niet op een springkasteel horen: bestek, messen, sleutels, juwelen, brillen, …
 • Het gebruik van een grasrobot is ten allen tijde verboden vanaf de opstelling van het springkasteel tot aan de ophaling ervan. Indien de verhuurder vaststelt dat de huurder alsnog een grasrobot heeft gebruikt en deze het springkasteel heeft beschadigd, zal de waarborg ingehouden worden, en wordt voorbehoud gemaakt van eventuele extra kosten lastens de huurder voor grotere herstellingswerken.
 • Permanent toezicht van een volwassene is aanbevolen.
 • Een overdekt springkasteel houdt geen garantie in dat het springkasteel droog blijft bij regen. Het dak beschermt de gebruikers enkel tegen de zon. Klachten hieromtrent vormen geen grond tot betwisting of terugbetaling van (een deel van) de huurprijs.
 • Het is de huurder en gebruikers ten allen tijde verboden het springkasteel te verplaatsen na opstelling door de verhuurder.
 • Het is ten allen tijde verboden de motor (blower) van het springkasteel af te dekken.
  Indien de motor (blower) alsnog wordt uitgezet, dan mag deze pas herstart worden nadat de motor (blower) volledig tot stilstand is gekomen.
  Indien het springkasteel ’s nachts bij de huurder blijft staan is de huurder verantwoordelijk voor het aflaten van het springkasteel, het afkoppelen van de motor (blower) en het veilig opbergen van de motor (blower) en de verlengkabel(s).
  De huurder let er op dat de toevoerbuis ten allen tijde gestrekt blijft liggen zodat verbrandingsgevaar voorkomen wordt.
  De motor (blower) mag zeker bij regenweer niet worden afgedekt. De motor (blower) is bestand tegen water/regen. De huurder laat het springkasteel opgeblazen staan bij regen. Aldus dient de huurder de hele huurperiode het springkasteel opgeblazen te laten. De huurder dient het stopcontact wel af te dekken bij regen.
 • Enkel bij stormweer, onweer of bij rukwinden is het de huurder toegestaan het springkasteel tijdelijk af te laten. De huurder onderneemt in deze situaties het volgende: eventueel water laten aflopen van het springkasteel, motor (blower) uitzetten en afkoppelen van het stopcontact, torens en muren naar binnen duwen, het springkasteel in twee/drie vouwen en de motor (blower) en verlengkbaels verplaatsen naar een overdekte en droge ruimte. De huurder verwittigt de verhuurder telefonisch, via whatsapp of per sms dat hij het springkasteel (tijdelijk) heeft afgelaten.
 • Indien het springkasteel niet gebruikt wordt als een normaal, redelijk en voorzichtig persoon, wordt de waarborg ingehouden; dit onder voorbehoud van eventuele extra kosten lastens de huurder voor grotere herstellingen.
 1. Herroepingsbeding
  De huurder heeft het recht om aan de verhuurder mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ontvangen van de bevestigingsmail van de verhuurder.
  In geval van annulatie na de 7 kalenderdagen vanaf de dag van de bevestigingsmail van de verhuurder wordt de waarborg ingehouden om de kosten voor de reservatie alsook gederfde inkomsten te dekken, uitgezonderd in geval van “Goed weer”-bon.
 2. “Goed weer”-bon
 • De huurder kan een “Goed weer”-bon aanvragen bij de verhuurder in geval slecht weer wordt aangekondigd. Onder slecht weer wordt begrepen dat het KMI aanhoudende regen, storm, onweer of hevige rukwinden voorspelt. Enkel dan kent de verhuurder een “Goed weer”-bon toe aan de huurder. Deze “Goed weer”-bon is één jaar geldig. Binnen het jaar kan de huurder aldus een nieuwe datum reserveren om het springkasteel en/of de spelletjes te laten leveren, mits het springkasteel en/of de spelletjes voor de gevraagde datum nog beschikbaar zijn.
 • De huurder kan een “Goed weer”-bon pas aanvragen 24u voorafgaand aan de gereserveerde dag.
 • De huurder contacteert de verhuurder voor de aanvraag van de “Goed weer”-bon. De verhuurder en de huurder zullen in onderling overleg overeenkomen omtrent het al dan niet toekennen van de “Goed weer”-bon.
 • De verhuurder zal de “Goed weer”-bon schriftelijk bevestigen indien aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is.
 • Indien de weersvoorspellingen windsnelheden van 5 Beaufort of meer aangeven, heeft de verhuurder alle recht om de springkastelen niet op te zetten. De verhuurder moet de springkastelen in veilige omstandige kunnen opzetten en achterlaten. Desgevallend wordt aan de huurder een “Goed weer”-bon toegekend.
 1. Bijkomende kosten / Schadevergoeding
 • Indien de verhuurder bij de levering van het springkasteel vaststelt dat er niemand aanwezig is, zonder hiervan in de voorbije 24 uur van verwittigd te zijn geweest en hij na telefonisch contact met de huurder verzocht wordt het springkasteel alleen te plaatsen of op te halen (dus zonder hulp), wordt een bijkomende kost van 50 procent van de huurprijs aangerekend aan de huurder.
 • Indien de verhuurder bij de levering van het springkasteel vaststelt dat er niemand aanwezig is, zonder hiervan in de voorbije 24 uur van verwittigd te zijn geweest en de verhuurder gevraagd wordt te herleveren op een ander ogenblik wordt 50,00 euro extra aangerekend, verhoogd met eventuele transportkost (afstand heen en terug Beervelde – leveringsadres).
 • Indien de verhuurder vaststelt bij de levering van het springkasteel dat er onvoldoende vrije doorgang (bvb doch niet-limitatief: via trappen) en/of onvoldoende vrije opstelplaats is, wordt een bijkomende kost van 50 % van de huurprijs aangerekend, tenzij de verhuurder van oordeel is dat de plaatsing niet veilig of zonder schade kan gebeuren. Het staat de verhuurder dus ten allen tijde vrij de plaatsing van het springkasteel te weigeren.
 • Indien de huurder het uur van levering of ophaling binnen de laatste 24 uur wijzigt kan de verhuurder hiertoe een meerkost van 100,00 euro.
 • Indien de verhuurder bij het ophalen van het springkasteel vaststelt dat er schade is aan het springkasteel en/of toebehoren, anders dan normale slijtage, zijn volgende schadevergoedingen van toepassing:
  -scheuren in het springkasteel zelf (bache): volgens offerte fabrikant voor herstelling;
  -zwarte strepen veroorzaakt door bvb schoenen: 50,00 euro;
  -onafwasbare kleurvlekken van confetti of aanverwanten: 300,00 euro
  -schade door grasrobot aan toebehoren:
  grondzeil 20,00 euro voor herstelling of 50,00 euro en overname van het grondzeil
  verlengkabel: 60,00 euro;
  kabel blower: 125,00 euro. Prijzen zijn exclusief btw
  -scheuren door grasrobot in springkasteel: volledige nieuwprijs (doorgaans via verzekering huurder)
  -verloren verlengkabel: 60,00 euro
  -diefstal springkasteel: volledige nieuwprijs
  -reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik: ** euro

De waarborg wordt door de verhuurder aangewend voor de betaling van (een deel van) de bijkomende kosten en schadevergoeding(en).

 1. Verzekering
  De verhuurder is voor de verhuur van de springkastelen en spelletjes verzekerd met een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.De huurder verbindt er zich toe een familiale verzekering af te sluiten. De verhuurder kan te allen tijde bewijs van verzekering opvragen aan de huurder.De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen bij het opstellen, afbreken of tijdens het gebruik van het springkasteel.
  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties (bvb. wegens overbelasting).
 2. Betwistingen
  Het Belgische recht is van toepassing op alle eventuele betwistingen tussen huurder en verhuurder. Uitsluitend de rechtbanken van Gent zijn bevoegd voor het beslechten van eventuele betwistingen.